Allmänna villkor

Deltagarantal

Deltagarantalet på Sweden Scrap Happening är begränsat och vid fulltecknat arrangemang

tas deltagare in från väntelistan i  den ordning som anmälan kommit in.

 

Engströms Artstudio förbehåler sig rätten att ställa in arrangemanget vid för lågt

deltagarantal varvid alla eventuellt inbetalda anmälningsavgifter återbetalas. Ersättning

därutöver utbetalas ej.

Comments